Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
του____/θέσιου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
_____________________________


Στ___ ______________ και στο γραφείο του ____/θέσιου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  __________________σήμερα________________20__και ώρα_______συνήλθαμε οι :  1)_____________________ 2) _________________________ και προβήκαμε, ο μεν πρώτος στην παράδοση, ο δε δεύτερος στην παραλαβή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοτικού Σχολείου _______________________.
            Η παράδοση και η παραλαβή έγινε με βάση τα βιβλία κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σχολείου και κατόπιν σχολαστικού ελέγχου, ως εξής :
1. Όλα τα καταχωρημένα στο βιβλίο κινητής περιουσίας της Σχολικής Επιτροπής από α/α 1 μέχρι τον α/α _________.
            2. Έπιπλα και σκεύη, όπως αναγράφονται στις σελίδες ________και_______ του Βιβλίου Υλικού του Σχολείου.
            3. Εποπτικά μέσα διδασκαλίας, όπως αναγράφονται στις σελίδες ___________ και ___________ του Βιβλίου Υλικού του Σχολείου.
            4. Όργανα Γυμναστικής, όπως αναγράφονται στις σελίδες _______και______ του Βιβλίου Υλικού.
            5. Όλα τα καταχωρημένο στο Βιβλίο Βιβλιοθήκης, ΙΣΤΟΡΙΚΑ-ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ-ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ κ.λπ. βιβλία, από α/α __________ μέχρι και α/α _________.
6. Τα βιβλία Αρχείου του Σχολείου.
7. Τα διαχειριστικά βιβλία της Σχολικής Επιτροπής με :
                                  ΕΣΟΔΑ__________.
                                  ΕΞΟΔΑ__________.
                         ΥΠΟΛΟΙΠΟ__________.
            Το Πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται σε 4 αντίγραφα, για να πάρουν από ένα ο παραδούς και ο παραλαβών, ένα να σταλεί στο _________Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ένα να παραμείνει στο Αρχείο του Σχολείου.
            Υπογράφεται δε, όπως ακολουθεί.


                Ο ΠΑΡΑΔΟΥΣ                                                                               Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ
                      (Υπογραφή)                                                                                       (Υπογραφή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου