Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Αίτηση κανονικής άδειας
Αίτηση
τ......   ...................................................
Δασκάλ....-Νηπιαγωγού εκπαιδευτικού ΠΕ ..... του ……. Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου ......................................

«Χορήγηση κανονικής άδειας»

Ημερομηνία, …………………………

ΠΡΟΣ:

Τη Διεύθυνση Π.Ε. Ν.
(Δια του Δ/ντή/ντριας – Προϊσταμένου/νης
………………………………………….. )

……………………..


            Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε κανονική άδεια ........................... (.....) ημερ......   από ......../......../20........................
................................................................................................................................................
            Συνημμένα υποβάλλω .........................
................................................................................................................................................

Ο/Η  Αιτ......................................................


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου