Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Αίτηση εγγραφής γονέα                                                                                                           Προς

                                                                                  Την κ.προισταμένη του
               ΑΙΤΗΣΗ                                                Νηπιαγωγείου ………………..
                                                                                    ……………………………….                       
Τ…………………………………..

Κατοίκου………………………….

Αριθ.τηλ…………………………..
                                                                                    Σας παρακαλώ να εγγράψετε το
                                                                                    παιδί μου στο νηπιαγωγείο σας
                                                                                    για το σχολικό έτος …………                                                                                                                                                                                     
                                                                                    Γεννήθηκε το έτος ………. και
                                                                                    συνημμένα σας υποβάλω πιστο-
                                                                                    ποιητικό του Δήμου……………       
                                                                                    που είναι γραμμένο.                                                                                                


                                                                                                                                                                                                     Ο/Η    ΑΙΤ………..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου